Lööppi ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lööppi ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoitus on ajaa Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden etuja. Toiminnallaan yhdistys pyrkii parantamaan jäsentensä viihtyvyyttä Jyväskylän yliopistossa kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sekä Jyväskylässä ylipäätään. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys esimerkiksi järjestää illanviettoja, harjoittaa opintomatkoja sekä julkaisee lehteä. Yhdistys pitää yhteyttä muiden vastaavien yhdistysten ja alan ammattijärjestöjen kanssa. Yhdistys pyrkii myös vaikuttamaan journalistiikan opintojen kehittämiseen sekä yhteistyöhön eri joukkotiedotusvälineiden kanssa. Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys voi kerätä jäseniltään jäsenmaksua. Muita mahdollisia tulonlähteitä ovat muun muassa mahdolliset avustukset, ilmoitusmyyntitulot yhdistyksen lehdestä, rahankeräykset sekä pääsylipputulot yhdistyksen järjestämistä opiskelijatapahtumista.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen journalistiikan pääaineen opinto-oikeuden Jyväskylän yliopistoon vastaanottanut luonnollinen henkilö sekä kieli- ja viestintätieteiden laitoksen vaihto-opiskelija. Varsinainen jäsen on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksanut henkilö. Alumnijäsen on kandidaatin tai maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa journalistiikassa suorittanut henkilö. Kannattajajäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Lisäksi yhdistyksellä voi olla yhdistyksen hallituksen nimittämiä kunniajäseniä, jotka ovat toiminnallaan merkittävällä tavalla tukeneet yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi erottaa hänet silloin, kun jäsen lopettaa journalistiikan pääaineopinnot Jyväskylän yliopistossa tai hänen vaihto-opiskeluoikeutensa päättyy. Varsinaisella jäsenellä, alumnijäsenellä ja kannattajajäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti tai suullisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Alumnijäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta heillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4. Jäsenmaksu

Varsinaiselta jäseneltä perittävän jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksu on kertaluontoinen.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään neljätoista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Ensimmäisessä vuosikokouksen jälkeisessä kokouksessaan uusi hallitus nimittää keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokouspäivämäärää. Kokouskutsusta on ilmoitettava hallituksen sähköpostilistalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

7. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen rahastonhoitaja on velvollinen pitämään hallituksen ajan tasalla yhdistyksen rahatilanteesta. Yhdistyksen toiminnantarkastajat seuraavalle vuodelle valitaan syyskokouksessa. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään.

8. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Koko yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen sähköpostilistalla ja yhdistyksen nettisivuilla.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on puheoikeus ja äänestäessä yksi ääni. Alumnijäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on läsnäolo-oikeus, mutta ei puhe- tai äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

11. Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Lisäksi päätetään varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta ja valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet ja valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13. Muut asiat

Asioista, joiden osalta näissä säännöissä ei ole määrätty, sovelletaan yhdistyslain säännöksiä.